Jdi na obsah Jdi na menu

 

Knihovní řád Obecní knihovny Chotoviny

 

 

 • Knihovna je knihovnou základní (nikoli archivní) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby

 • Uživatelem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním Čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky (podpis zákonného zástupce u dětí mladších 15ti let)

 • Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem, dodržovat pokyny knihovníka, musí se podrobit stanoveným opatřením a v prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje a nesmí kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně

 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače a je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky

 • Knihovna půjčuje dokumenty z vlastního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb (týká se pouze naučné literatury: encyklopedie, životopisy, atlasy, příručky, slovníky apod.)

 • Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou těch, kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození a které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

 • Uživatel může požádat o rezervaci chtěného dokumentu tzv. zamluvenku za poplatek 5Kč

 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit veškeré zjištěné závady

 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 42 dny a může se až dvakrát prodloužit, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel

 • U nových knih vypůjční lhůtu neprodlužujeme a to až půl roku

 • U knih z táborského výpůjčního fondu také výpůjční lhůtu neprodlužujeme

 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit škodu

 • Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj či do textu, nebo jiným způsobem do dokumentu zasahovat

 • Mimo knihovnu si uživatel může půjčit nejvýše 15 knih a 20 časopisů

 • Vypůjčený dokument nesmí uživatel půjčovat dalším osobám a ručí za něj do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam

 • Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (upomínka)

 • Povinnost zaplatit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty; připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den

 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu

 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna

 • Uživatel je povinen po příchodu do knihovny předložit čtenářský průkaz

 • Za manipulaci a vystavení Čtenářského průkazu se poplatek neúčtuje

 • Při ztrátě Čtenářského průkazu v období jeho platnosti bude čtenáři účtován manipulační poplatek ve výši 20,-Kč

 • Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů

 • Upomínky se zasílají od II. výše, za první upomínku platí čtenář automaticky při nedodržování půjčovní doby. Čtenář je povinen si tuto dobu ohlídat sám.

 

 

Platnost od: 1.10. 2016

Schválením nového ceníku zaniká původní

Starosta obce Chotoviny Mgr. Zdeněk Turek

Knihovnice                                  Zuzana Sumerauerová